Công ty SamSung Việt Nam: Hành trình trở thành doanh nghiệp tỷ đô
Phòng sạch kiểm tra mạch điện tử của nhà máy sản xuất